Svenska löneskillnader mellan könen, under 10%, med undantag för vissa traditionella sektorer.

Sverige toppar rankingen inom EU när det gäller lika lön mellan könen. Det är också anmärkningsvärt att det finns en yrkesgrupp, dvs. administrations- och handelschefer, med en löneskillnad på 5 %, till förmån för kvinnor. Det största gapet hittar man inom mer traditionella yrkesgrupper som gruv-, byggnads-, transportarbetare samt inom livsmedelsindustrin, med en genomsnittlig högre lön på 19 %, för män. Här kvarstår omotiverade löneskillnader, där män och kvinnor utför arbete med samma kvalifikationer och likvärdiga prestationer.

Denna del av mer traditionella, könsrelaterade lönemönster, oaktat svensk politik och praxis, kan tjäna som referenskälla och lärdomar för politiker på andra håll som kanske vill minska de ihållande löneskillnaderna mellan könen i sina länder och/eller inom olika branscher.

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen för de tio analyserade yrkesgrupperna är 8 %. Ett riksgenomsnitt, sammanställt med 2013 års uppgifter, av Eurostat, visar dock fortfarande ett lönegap på 15,2 %. Denna skillnad mellan de två sammanlagda snitten tyder på att det fortfarande finns andra yrkesgrupper i Sverige som inte omfattas av denna analys, där lönegapet är nära de största som presenteras i tabellen nedan.

Vad beror löneskillnaderna mellan könen på?

Löneskillnader mellan könen definieras som ojämlika löner för likvärdigt arbete, som utförs med samma yrkesskicklighet och kvalifikationer. Detta lönegap är resultatet av könssegregering, attityder och praxis. Dessa attityder och denna praxis förstärker de existerande, ojämlika utvecklingsmöjligheterna för män och kvinnor, såväl som omotiverade löner inom yrkesgrupper och yrkesområden. Observera att de löneskillnader mellan könen, som porträtteras nedan, endast gäller för de analyserade sysselsättningarna och yrkena.

Tabell 1. Löneskillnader mellan könen för stora yrkesgrupper i Sverige

Yrke Man Kvinna Totalt Löneskillnader mellan könen
  Medianlön, brutto (€/timme) Medianlön, brutto (€/timme) Medianlön, brutto (€/timme) % Skillnad
Administrations- och handelschefer 26.88 28.21 27.55 -5%
Produktions- och chefsspecialister 24.17 22.55 23.36 7%
Företagsekonomi och administration (hög utbildning) 22.45 20.97 21.71 7%
Informations- och kommunikationsteknik, jurister, social- och kulturarbetare 21.38 20.26 20.82 5%
Företagsekonomi och administration, assistent 19.88 17.31 18.6 13%
Informations- och kommunikationstekniker, generella och sekreterare 18.81 17.07 17.94 9%
Servicearbetare 14.82 14.85 14.83 0%
Försäljare 17.83 15.91 16.87 11%
Process- och maskinoperatör, städarbete m.m. 17.2 15.62 16.41 9%
Gruv-, byggnads-, tillverknings- och transportarbetare samt livsmedelsassistent 16.49 13.42 14.96 19%

Källa: EU SILC 2013 Dataset

Löneskillnaden erhölls genom en jämförelse av de könsspecifika medianlönerna (brutto) och genom att dela den resulterande skillnaden med den manliga medianlönen. Alla yrkesgrupper i tabellen består av minst 10 observationer från tillfrågade män och kvinnor.

Vad är WITA-löneskillnader mellan könen-projektet?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januari 2015 - December 2016) syftar till att på ett betydande sätt bidra till att minska de stora och varaktiga löneskillnaderna mellan könen. Det möjliggörs av det Europeiska FRAMSTEGS-programmet Action Grant nr 4000004929. En av aktiviteterna är att jämföra manslöner och kvinnolöner på yrkesgruppnivå och publicera resultaten på de nationella löneindikator-webbplatserna i alla de 28 EU-medlemsländerna samt Turkiet, såväl som spridning genom pressmeddelanden.

Mer information om WITA-projektet

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Mer information om löneskillnader mellan könen i Sverige, på Lonecheck.se

http://www.lonecheck.se/home/loene/lika-lon

loading...
Loading...