Familjeansvar

Pappaledighet

Det finns en bestämmelse gällande tillfällig ledighet i samband med barnafödsel eller adoption. Detta kallas pappaledighet. Denna är avsedd att användas vid födsel, omvårdnad om andra barn medan mamman är på sjukhus, för att vara på sjukhuset vid födseln och ta hand om barn när mamman kommer hem. Pappaledigheten uppgår till 10 dagar per barn. Ledigheten är dubblerad (20 dagar) för tvillingar och tripplad (30 dagar) för 3 barn. Denna ledighet kan utnyttjas närsomhelst under de första 60 dagarna efter barnafödseln. Enligt bestämmelserna om pappaledighet är arbetare berättigade till åttio procent av sin lön upp till ett visst tak.

(tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption)

Föräldraledighet

Systemet med föräldraledighet i Sverige innefattar mammaledighet, hel eller delvis föräldraledighet under perioden upp till barnet fyller åtta år, och ledighet för tillfällig omvårdnad av sjukt barn. Föräldraledigheten regleras under Föräldraledighetslagen medan reglerna för ersättning vid föräldraledighet regleras under Lagen om allmän försäkring. Föräldraledighet kan tas ut helt eller på deltidsbasis och med eller utan föräldrapenning. Oavsett föräldrapenning är föräldrar (en åt gången) berättigade till full föräldraledighet under barnets första arton månader och upp till en fjärdedels ledighet fram till barnet är åtta år eller slutfört sitt första skolår. Det finns 480 dagar med betald ledighet per familj. 60 dagar är reserverade för respektive förälder (mammans del och pappans del). De återstående 360 dagarna fördelas jämnt mellan föräldrarna men kan överföras från en förälder till en annan.

 

Föräldrar kan även minska sina normala arbetstimmar med en åttondel till tre fjärdedelar under perioden fram till barnet uppnår åtta års ålder förutsatt att de har rätt till föräldrapenning. Anställda som önskar ta ut föräldraledighet måste meddela arbetsgivaren om detta minst två månader innan den planerade starten på ledigheten, eller i vissa fall, så snart det är genomförbart. Föräldraledigheten får, när den tas ut i hela dagar, inte orsaka betydande störning i arbetsgivarens verksamhet.

 

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala anställda under föräldraledigheten, då lagstadgad förädrapenning finns. Den totala rätten är 480 dagar per barn (ökat med 180 dagar per barn vid flerbarnsfödslar). Föräldrapenningen för de första 390 dagarna motsvarar förälderns sjukersättning, vilken är lika med 80 % av lönen (maximal föräldrapenning under de första 390 dagarna är SEK 944). För de återstående 90 dagarna är betalningen SEK 180 per dag.

(Föräldraledighetslagen, 1995)

Flexibel arbetstid för föräldrar / Balans mellan arbete och fritid

En förälder är berättigad till en reducering av de normala arbetstimmarna med upp till en fjärdedel (25 %) för att ta hand om ett barn som ännu inte uppnått åtta års ålder eller som är äldre men ännu inte avslutat sitt första skolår. Det utgår emellertid ingen ersättning för reducerade arbetstimmar.

(Föräldraledighetslagen, 1995)        

loading...
Loading...