Hälsa och Trygghet

Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsmiljön måste vara ”tillfredsställande” med hänsyn taget till arbetets natur och till ”sociala och tekniska framsteg i sammhället”. Villkoren att tillhandahålla tillfredsställande arbetsmiljö tar inte bara hänsyn till fysiska aspekter (maskiner, utrustning, ljudnivå etc) utan även andra aspekter såsom arbetsförhållande, arbetsdesign och arbetsinnehåll. De allmänna skyldigheterna en arbetsgivare har är att: planera och arrangera arbetet på ett sådant sätt att det kan utföras i hälsosamma och säkra omgivningar; att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra hälsorisker eller arbetsplatsolyckor, följa regeln att allt som kan leda till ohälsa eller olyckor måste ändras eller bytas ut på ett sådant sätt att risken elimineras; och hålla byggnader, maskiner, verktyg, säkerhetsutrustning och andra tekniska enheter i gott skick.

 

(Kapitel 3 i Allmänna skyldigheter i Arbetsmiljölagen, 1977)

Gratis skydd

Arbetsmiljölagen kräver att personlig skyddsutrustning (PPE) inkluderat hörselskydd, skyddshjälmar, andningsskyddsutrustning, dykutrustning, skyddsskor, fallskyddssystem, skyddshandskar, skyddskläder ska användas när skydd mot sjukdom eller olyckor inte kan uppnås på annat sätt. Skyddsutrustningen måste tillhandahållas av arbetsgivaren utan kostnad för den anställde. Vid arbete på fartyg ska personlig skyddsutrustning tillhandahållas av fartygsägaren, om inte av någon annan som den anställde är anställd hos, har åtagit sig detta ansvar.

(Kapitel 2, Avsnitt 7 i Arbetsmiljölagen, 1977; Svenska arbetsmiljömyndighetens regler för användning av skyddsutrustning, AFS 2001:3)

Utbildning

Arbetsgivaren är skyldig att se till att anställda erhåller sådan kunskap gällande förhållandna i vilka arbetet ska utföras och informera dem om riskerna som arbetet kan medfölja; se till att anställda har fått nödvändig utbildning och känner till vilka åtgärder som måste vidtas för att undvika risker i arbetet; och endast ge de anställda som fått nödvändiga instruktioner få åtkomst till områden där risker finns för ohälsa eller olyckor.   

(Kapitel 3, Avsnitt 3 i Arbetsmiljölagen, 1977)

Yrkesinspektionssystem

Arbetsmiljöverket, en oberoende organisation, är ansvariga för att övervaka att arbetsgivare uppfyller lagstiftningen och andra bestämmelser gällande hälsa och säkerhet och arbetsmiljö (inkluderat arbetstimmar (Arbetstidslagen) och anställning av minderåriga). Myndigheten genomför inspektioner, antingen förannonserade eller oannonserade, på eget initiativ eller utifrån rapporter från säkerhetsansvariga eller andra representanter för de anställda.   

loading...
Loading...