Anställningssäkerhet

Skrivna anställningsavtal

Den vanliga anställningsformen är tillsvidareanställning (om inget annat anges) förutom om annat avtalas. Lagen om anställningsskydd tillåter visstidsanställning eller tillfällig anställning i vissa fall. Bestämmelserna som reglerar visstidskontrakt är godtyckliga och kollektivavtal kan avvikta från dessa bestämmelser. Anställningskontraktet kan vara både muntligt och skriftligt. Även om inga krav finns på skrivet kontrakt är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skrivet anställningskontrakt inom en månad från anställningens början. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla information gällande regler och förutsättningar för anställningen som är av betydelse för anställningskontraktet eller anställningsförhållandet. Arbetsgivaren är emellertid inte bunden att tillhandahålla sådan information om anställningsperioden varar kortare än tre veckor. Följande skrivna regler måste tillhandahållas arbetaren: arbetsgivarens och den anställdes namn och adress and adress, datum för början av anställningen och arbetsplats; arbetsbeskrivning, yrkesbeskrivning eller titel; typ av anställningskontrakt (tillsvidareanställning eller visstidsanställning eller provanställningskontrakt); uppsägningstid vid fastanställning; slutdatum för anställningen och villkor gällande uppsägning i händelse av visstidskontrakt; längd på provanställning; ingångslön, anställningsförmåner och löneutbetalningsintervaller/perioder; längd på arbetsdagen/veckan och längd på den anställdes årliga semester; samt relevanta tillämpade kollektivavtalsöverenskommelser.

(Avsnitt 4-6 i Lagen om anställningsskydd, 1982)

Visstidskontrakt

Enligt Lagen om anställningsskydd är visstidsanställning tillåtet i följande fall: allmän visstidsanställning; vikariat; säsongsanställning; när den anställde uppnått 67 års ålder; och provanställningskontrakt (förutsatt att perioden inte varar längre än sex månader).

Enligt Lagen om anställningsskydd ska en anställd som under en femårsperiod varit anställd på allmänt visstidskontrakt eller vikariatsanställning i mer än två år automatiskt få en tillsvidareanställning.

Den maximala längden på ett visstidskontrakt är 2 år men med obegränsade förlängningar under denna period. Arbetsgivaren är inte skyldig att tillhandahålla objektiva orsaker till att avsluta ett visstidskontrakt.

(Avsnitt 5 & 6 i Lagen om anställningsskydd, 1982)

Provanställningsperiod

En provanställning får inte vara längre än sex månader. Anställningen kan avbrytas av båda parter närsomhelst under provanställningsperioden (provkontraktets löptid) av vilken orsak som helst om det inte är av diskrimineringsskäl enligt Antidiskrimineringslagen.

En arbetsgivare kan besluta att inte erbjuda fast anställning till en arbetare med provanställning. För att göra så måste arbetsgivaren meddela arbetaren med minst två veckors varsel under provanställningsperioden, att det inte blir någon fortsatt anställning efter provanställningen. Vid avsaknad av sådant meddelande övergår anställningkontraktet i fast anställning efter provanställningsperioden.

Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetare under provanställningsperioden måste arbetsgivaren meddela detta minst två veckor i förväg.

(Avsnitt 6 i Lagen om anställningsskydd, 1982)

loading...
Loading...