Varsel och Uppsägning

Meddelandekrav

Ett anställningskontrakt kan sägas upp vid överenskommelse av båda parter; av den anställde (vid egen uppsägning eller om arbetsgivaren inte uppfyllt sina kontraktslöften); uppsägning på objektiva grunder av arbetsgivaren vid lämpligt skäl (uppsägning); uppsägning av kontraktet av arbetsgivaren om den anställde allvarligt frångått kontraktet/sammanställningen med avsked utan föregående meddelande (avskedande); uppsägning under provanställningsperioden; samt uppsägning vid pension (67 års ålder).

De objektiva orsakerna inkluderar ekonomi, teknik eller organisationsorsaker som kräver förändringar i den anställdes arbete (för lite jobb/överskott) och omständigheter relaterade till den anställdes person (ej tydligt definierat i lagen men vanligtvis relaterat till allvarliga problem med den anställdes uppförande eller arbetsresultat som våld på arbetet, för sen ankomst och vägran att följa instruktioner).

Förutom vid avskedande (där ingen uppsägningsperiod krävs) måste en arbetsgivare erbjuda följande uppsägningsperiod före avslutandet av ett anställningskontrakt: två veckor under provanställningsperioden; en månad vid mindre än ett års anställning; två månader vid minst två år men mindre än fyra års anställning; tre månader vid minst fyra men högst sex års anställning; fyra månader vid minst sex men mindre än åtta års anställning; fem månader vid minst åtta men mindre än tio års anställning; och sex månader vid minst tio års anställning.  

Om den anställde säger upp ett tillsvidarekontrakt måste denne meddela detta minst en månad före avslut, oavsett anställningstid. Kollektivavtalet kan frångå ovanstående tidsramar.

(Avsnitt 11 i Lagen om anställningsskydd, 1982)

Avgångsvederlag

Det finns inga uttryckliga krav för arbetsgivare att erbjuda avgångsvederlag eller annna ersättning till anställda när dessa avslutar ett anställningskontrakt. Det enda kravet är att betala lön till den anställda under uppsägningsperioden. Avgångsvederlag stipuleras vanligtvis i individuella anställningskontrakt och kollektivavtal. Kollektivavtalsstiftelsen, TRR Trygghetsrådet, stöder anställda vars anställning avslutats på grund av arbetsbrist. Om vissa förutsättningar uppfylls (som att arbetaren måste vara över 40 år; ha varit anställd minst fem år hos arbetsgivaren; måste ha arbetat minst fem timmar per vecka) kan arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist vara berättigade till avgångsvederlag (Avgångsersättning-AGE).

AGE ger 70 % av tidigare lön inkluderat ersättning från arbetslöshetsföräkringsfonden. AGE kan betalas ut från 6 månader upp till 18 månader efter avslutad anställning, beroende på den anställdes ålder.

loading...
Loading...