Löneskillnader mellan könen finns i hela EU, men slovenska och polska kvinnor visar vägen ut - 02-11-2016

Löneskillnader mellan könen, d.v.s. ojämnlik lön till kvinnor som utför arbete av lika värde som sina manliga kollegor, finns över hela EU. Alla EU-medlemsländer uppvisar konsekvent på sådana skillnader, vilka sträcker sig från ett genomsnitt på knappt 1% i balkanstaten Slovenien, till enorma 28% i baltstaten Estland. EU:s största ekonomiska aktörer, så som Tyskland, Frankrike och Storbritannien, visar på löneskillnader mellan könen på respektive 22, 20 och 16%. Vanligen ligger löneskillnaderna mellan könen på mellan 10 och 20%. Det här mönstret upprepas när bonusar och bidrag som toppar nettolönen hos de anställda tas med i beräkningen. Det finns emellertid några få ljuspunkter för kvinnor på den europeiska kartan.

Först och främst Slovenien. Utöver att det knappt finns några tecken på könsdiskriminering i allmänhet (genomsnitt på 1%), så överträffar kvinnorna männen vad gäller bonusar och ersättningar. De fick mer övertidsersättning, mer kostnadsersättning, mer i årsbonus och semesterersättning. Dessutom deltar de mer i barnomsorgsarrangemang, sjukvårds- och pensionsfonder än vad slovenska män gör. Den enda ytterligare EU-staten med en sådan relativt stark förhandlingsposition för kvinnorna verkar vara Polen. Här gynnar fortfarande den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen männen med 5% (relativt låg på den europeiska skalan). Men när det kommer till extralöner skaffar sig kvinnorna bättre avtal åt sig själva i prestationsbaserade ersättningar, kostnadsersättningar, bonusar och bidrag. Polska män deltar emellertid oftare i pensions- och sjukvårdsförsäkringsplaner.

Utöver de stora ekonomiska aktörerna Frankrike, Tyskland och Storbritannien, där kvinnor halkat efter vad gäller bonusar och ersättningar, måste Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna, Irland, de skandinaviska länderna och de centraleuropeiska länderna Österrike, Ungern och Rumänien nämnas. Detta ger ett fåtal undantag bland länderna där kvinnor överträffar män i en eller flera av de extralöner som har undersökts (se tabellen nedan).

Den mest jämställda behandlingen återfinns oftas inom det viktiga området barnomsorg. Här tenderar skillnaderna mellan könen vara små. Detta statistiska faktum, och hur slovenska och polska kvinnor presterar på sina respektive arbetsmarknader, visar att skillnaden mellan könen kan ha minskat genom en fördelaktig blandning av nationella policyer och individuell förhandlingskraft.

Rapport: Analys av löneskillnader mellan könen i monetära och icke-monetära ersättningar och bonusar

Datum: 17:e oktober 2016

Vad är WITA-löneskillnader mellan könen-projektet?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januari 2015 - December 2016) syftar till att på ett betydande sätt bidra till att minska de stora och varaktiga löneskillnaderna mellan könen. Det möjliggörs av det Europeiska FRAMSTEGS-programmet Action Grant nr 4000004929. En av aktiviteterna är att jämföra manslöner och kvinnolöner på yrkesgruppnivå och publicera resultaten på de nationella löneindikator-webbplatserna i alla de 28 EU-medlemsländerna samt Turkiet, såväl som spridning genom pressmeddelanden.

Mer information om WITA-projektet

Mer information om löneskillnader mellan könen i Sverige, på Lonecheck.se

loading...
Loading...