Löneskillnader mellan könen avseende andra ersättningsformer som hittats runt om i EU

Löneskillnader mellan könen är inte begränsade till bara lönen. Det visas av en banbrytande studie som nyligen gjorts i 27 EU-medlemsstater. Runt om i EU visar även kostnadsersättningar, årliga ersättningar, bonusar, försäkrings- och pensionssystem på löneskillnader mellan könen och de gynnar oftast män. Och ändå omfattas i alla länder faktiskt även arbetande kvinnor av sådana system – i omkring en tredjedel av dem i högre grad än män. Det verkar därför som om större medvetenhet och självsäkerhet hos kvinnliga anställda vid förhandlingar skulle kunna begränsa sådana sekundära löneskillnader.

I 24 av de 27 länderna samlades tillräckligt med observationer in via lonecheck.se (WageIndicator) löneenkäter online. Under tiden januari 2014-juli 2016 bidrog över en halv miljon anställda till dem med sina data. Denna studie är den första som inriktar sig på löneskillnader mellan könen på området andra ersättningsformer.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning är ganska vanligt. I endast sex länder redovisar mindre än 10 % av de anställda att de får kostnadsersättning. I tolv länder ligger andelen på mellan 10 och 20 %. I ytterligare tre länder är utfallet mellan 20 och 30 % och i två länder mellan 30 och 40 %. Belgien redovisar en täckningsgrad på mer än 40 %. Ändå är skillnaderna mellan könen betydande. I 19 länder redovisar män kostnadsersättning oftare än kvinnor och i övriga fem länder gäller motsatsen. Löneskillnaden mellan könen för de länder där män oftare än kvinnor redovisar kostnadsersättning ligger i intervallet 1-8 %. Löneskillnaden mellan könen för länder där kvinnor oftare än män redovisar en kostnadsersättning ligger i intervallet 0-4 %.

Årliga ersättningar

För 24 av de 27 länderna fanns inte tillräckligt med data för att påvisa betydande löneskillnader mellan könen avseende bonusar. I 18 länder gynnas män: skillnaden mellan könen varierar mellan närmare noll och sex procentenheter. I de sex länder där kvinnor gynnas ligger skillnaden på mellan en och sju procentenheter, med undantag för Estland, där 30 % av kvinnorna, jämfört med bara 7 % av männen, rapporterar att de fick årsbonusar.

Deltagandet i vinstdelningssystem beroende på kön varierar starkt mellan de 22 länder för vilka tillräckligt med data finns. Den minsta löneskillnaden mellan könen (cirka 1 %) återfanns i Danmark, Ungern, Irland, Italien och Sverige. Belgien (11 %) och Förenade kungariket (12 %) uppvisade de största skillnaderna. Ändå gynnar dessa skillnader mellan könen i fråga om vinstdelningssystem alla män, med undantag för Polen, där kvinnor kommer något bättre ut än män avseende vinstdelningssystem.

Väl i linje med denna bild gynnar löneskillnader när det gäller värdekuponger/presentkort, rabatter och naturaförmåner främst män, eller i 17 av de 22 länder för vilka det finns tillräckligt med data. Den största löneskillnaden mellan könen återfinns här i Förenade kungariket med 10 procentenheter. I endast fem länder får kvinnor värdekuponger/presentkort, rabatter och naturaförmåner oftare än män – mellan närmare noll procentenheter i Österrike och åtta i Finland.

Pensions- och försäkringssystem

När det gäller arbetsgivares bidrag till pensions- och försäkringssystem visar analysen än en gång på betydande skillnader mellan könen, främst till förmån för män. Det är fallet i 15 av de 24 länder för vilka det finns tillräckligt med data. I denna grupp varierar skillnaderna mellan en procentenhet i Finland och 20 i Malta. Men i nio länder gynnar skillnaderna kvinnor, med en variation mellan närmare noll procentenheter i Grekland och 27 för Estland. I 16 av de 24 länderna gynnar skillnaden avseende försäkringar män, med skillnader mellan könen som varierar mellan närmare noll procentenheter i Grekland och 16 i Malta. I åtta länder gynnar emellertid skillnaderna kvinnor, från närmare noll procentenheter i Rumänien till 24 i Estland.

Rapport: Analyser av löneskillnader mellan könen avseende ersättningar och bonusar i form pengar och i andra former, genomfördes av Amsterdams universitet/AIAS. Denna rapport utgör en del av WITA-projektet.

Vad är WITA-löneskillnader mellan könen-projektet?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januari 2015 - December 2016) syftar till att på ett betydande sätt bidra till att minska de stora och varaktiga löneskillnaderna mellan könen. Det möjliggörs av det Europeiska FRAMSTEGS-programmet Action Grant nr 4000004929. En av aktiviteterna är att jämföra manslöner och kvinnolöner på yrkesgruppnivå och publicera resultaten på de nationella löneindikator-webbplatserna i alla de 28 EU-medlemsländerna samt Turkiet, såväl som spridning genom pressmeddelanden.

Mer information om WITA-projektet

Mer information om löneskillnader mellan könen i Sverige, på Lonecheck.se

loading...
Loading...