Löneskillnaden mellan kön - Vanliga frågor

1. Vad är löneskillnad mellan kön?

Vad är löneskillnad?

Med löneskillnad menas att en anställd tjänar mer än en annan. Löneskillnader existerar. De är inte förbjudna; varken mellan män och kvinnor; eller mellan personer med olika religion och hudfärg. Skillnaderna kan även vara enorma. Löneskillnader uppstår ofta när individer med längre arbetslivserfarenhet eller som utför mycket kvalificerade arbetsuppgifter, får högre lön än individer som knappt har någon utbildning eller som precis har startat sin karriär. Löneskillnader är därför ett väl utbrett fenomen. Men är de rättvisa?

Vad är ojämlika löner?

När två individer på ett företag utför liknande arbetsuppgifter med samma kvalifikationer, och ändå inte har samma lön – det är ojämlik lön. Sådana situationer är olagliga. De anses vara diskriminerande. Ojämlika löner har ändå en tendens att uppstå. Tänk dig till exempel en situation där en chef placerar den "självsäkra killen" direkt från starten på löneskala 2 och den "blyga tjejen" i botten av löneskala 0 – även om hon är lika kvalificerad. Den här första löneskalan kan hänga med dig under flera år. Det är svårt att säga hur pass utbrett ojämlika löner är. Flera undersökningar visar på kvarstående löneskillnader mellan kön som inte kan förklaras bort. Dessa oförklarliga skillnader kan eventuellt visa på lönediskriminering. För att komplicera saker ytterligare: löneskillnader som kan förklaras kan ändå kopplas samman med diskriminering. Det är svårt att sätta ett finger på den svaga punkten.

Ojämlika löner för liknande arbete kan uppstå inom team eller avledningar, företag och olika branscher inom industrin. Liknande arbete jämförs med vilka kunskaper som krävs för att korrekt utföra uppgiften. Därför borde män och kvinnor som utför liknande arbeten eller uppgifter belönas på samma sätt och få samma timlön. Detta förutsätter att deras kontrakt (permanent eller inte) eller arbetsveckans längd (deltid eller heltid) inte ska tjäna som grund för ojämlik ersättning.

Vad är lönediskriminering?

Lönediskriminering uppstår när individer med samma utbildning och arbetslivserfarenhet utför liknande arbete och ändå har olika löner. De flesta länders lagar förbjuder lönediskriminering på grund av:

 • kön och sexuell läggning
 • nationalitet
 • ålder
 • civilstånd
 • härkomst
 • födelseland
 • ras
 • religion

Är det rättvist när män tjänar mer?

Kvinnor i många länder har i allmänhet timlöner som är betydligt lägre än deras manliga kollegors löner. Dessa löneskillnader varierar så mycket som 10-40 procent, om man jämför och tar fram medelvärdet på hela den arbetande befolkningen uppdelad efter kön. Formellt tar man hänsyn till dessa skillnader. Men är de rättvisa? Nej, egentligen inte. I praktiken verkar kvinnor ha mindre ledig tid att tjäna (mycket) mer. De har ofta fler arbetsuppgifter att ta hänsyn till om man räknar in hushållsarbete.. Och de trakasseras ofta sexuellt av män; med konsekvenser för karriären som följd; inklusive att de kan tvingas lämna ett jobb på grund av oro över detta. Det finns många anledningar för kvinnors olika karriärval. Både män och kvinnor anser dock att deras olika val är ganska normala. Ändå är konsekvenserna av deras val (i det långa loppet) att kvinnors lönenivåer blir lägre.

Är det rättvist när kvinnor tjänar mer?

I ett par yrken i vissa länder kan kvinnor tjäna mer än sina manliga kollegor. Dessa kvinnor har som regel bättre utbildning, arbetar heltid och har kunnat förhandla upp sina löner. Dessa mycket självmedvetna och moderna kvinnorna är (oftast) relativt unga. De är (fortfarande) enastående. Det finns inte ett enda land där kvinnor i alla åldrar systematiskt överträffar och är i större antal än män vad gäller intjänad inkomst.

2. Hur uppstår löneskillnader mellan kön?

Vad manar till löneskillnader?

Vissa inkomst- eller löneskillnader uppstår när individer betalas på ett diskriminerande sätt. Sådan diskriminering kan uppstå på grund av ras, kön, religion eller bara "känsla". Löneskillnader kan även uppstå som en konsekvens av en alltför vidlyftig arbetsbeskrivning och gradering av arbetsuppgifter. För att mäta löneskillnader är det viktigt att känna till vilka arbetsbeskrivningar som används och utgör grund för gradering av specifika arbetsuppgifter som män och kvinnor utför.

Vad är grundorsaken till stora löneskillnader?

Löneskillnader kan växa på grund av flera val som individer ställs inför och gör. Sådana val relaterar till:

 • utbildning
 • sysselsättning, yrke eller bransch
 • sektor
 • stort eller litet företag
 • deltids- eller heltidsarbete
 • annan utbildning på arbetet

Män och kvinnor gör normalt olika val – oftast mer könsrelaterade än av fri vilja. Tänk dig att välja en viss utbildning som är enklare att kombinera med familjelivet. Eller ett jobb som är enklare att kombinera med ett krävande familjeliv; till exempel att kunna ha flexibla arbetstider eller arbeta deltid. Eller ett jobb i närheten; normalt på ett mindre företag; eftersom det finns fler mindre och medelstora företag än det finns stora företag – men där större företag som regel betalar bättre.

Eftersom män och kvinnor väljer olika karriärer baserade på könsspecifika vägval, förtjänar sådana enskilda tillfällen speciell uppmärksamhet baserat på deras långvariga konsekvenser. Den största delen i löneskillnader mellan kön orsakas av en kombination av utbildning, yrkesval och sektor. Tänk dig även detta: deltidsarbete kanske inte visar på stora löneskillnader per arbetad timme, men det resulterar alltid i mindre pengar i plånboken i slutet av månaden.

Löneskillnaden mellan kön ökar med alder

Med högre ålder ökar löneskillnaderna mellan kön. Detta kan hända av fler anledningar än bara (val av) utbildning. Generellt sätt är dagens kvinnor lika välutbildade som män – vilket är en stor skillnad från 10+ år sedan. Det verkar som att löneskillnader även orsakas av att kvinnor regelbundet, och även under längre perioder, arbetar mindre än män. De har dessutom en tendens att göra avbrott i sina karriärer. Män har istället en tendens att arbeta längre och försöker undvika avbrott i karriären. En sådan längre arbetslivserfarenhet utan avbrott bidrar till en högre inkomst.

De stora skillnaderna uppstår när män väljer längre arbetstider och befordras, när kvinnor istället går ner i arbetstid och undviker att göra karriär. Dessa skillnader förstärks ännu mer när kvinnor bestämmer sig för att sluta arbeta, samtidigt som deras män avslutar sin karriär som pensionärer. Om männen har en större pension bör detta inte vara ett problem. Men om paret skiljer sig eller om mannen dör (i förtid) kan dessa finansiellt beroende kvinnor få lägre status – även drivas till fattigdom.

Löneskillnader kan uppstå direkt på första jobbet

På sina första jobb kan män och kvinnor redan få olika löner. Systematiska orsaker är utbildning, yrkesval, sysselsättning eller bransch och sektor. Men även lönegradering och hur bra man är på att förhandla spelar roll. När män mer ofta förhandlar om position och lön, har kvinnor en tendens att göra detta mindre ofta och inte lika envist. När en lön väl är satt kan denna startnivå få konsekvenser i flera år framöver. Varje ny arbetsgivare kan fråga om tidigare löner. Du behöver inte svara på det, men ofta lämnar man ut sådan information – och förstärker den kanske redan existerande löneskillnaden till nästa nivå.

Löneskillnader, arbetsutvärdering och arbetsomdöme

Arbetsutvärdering är ett systematiskt sätt att jämföra arbete inom ett företag och/eller en bransch inom industrin. Jobben förevigas med uppgifter, kompetens och ansvar. Dessa delar vägs därefter samman och omvandlas till poäng. En hel hierarki av jobbpositioner är designade på detta vis, där varje position är värd ett visst antal poäng. Dessa poäng eller arbetsomdömen används sedan till att sätta löner. Moderna arbetssystem är könsneutrala; vilket betyder att manliga kvalifikationer inte systematiskt övervärderas i relation till kvinnliga kvalifikationer – och tvärtom. "Känslor" som inte kan mätas inkluderas inte längre som grund för befordran eller degradering.

Löneskillnader, arbetsomdöme och arvode

Med bra system för arbetsutvärdering och -omdöme verkar det inte vara särskilt svårt att gradera anställda. Ändå händer det ofta att där kvinnor graderas (rättvist) efter deras färdigheter, graderas män något högre. Män får även oftare extraförmåner, såsom bilhyrning, kostnadsfri telefon, bonusar, osv. Sådana skillnader förklaras av att kvinnor kanske arbetar mindre antal timmar, eller helt enkelt inte frågar om extraförmåner. Det kan även antas automatiskt att kvinnor inte behöver dessa ersättningar lika mycket som en man, eftersom han i större utsträckning bidrar till familjens sammanlagda inkomst (även i fall där detta inte stämmer). Sådana lösa antaganden och en tyst undergivenhet orsakar eventuellt växande löneskillnader mellan kön. Eftersom varje gradering även ger möjlighet till förhandling, är det logiskt att de som byter jobb oftare hamnar högre upp på befordringsskalan.

Löneskillnader, stort eller litet företag

Man kan förstå varför stora företag betalar högre löner – som regel. Det gäller speciellt multinationella företag. Men denna regel gäller inte automatiskt för stora organisationer, såsom myndigheter, skolor, butiker eller sjukhus. Även om de är stora, betalar de inte lika mycket som den kommersiella sektorn. Å andra sidan erbjuder de oftare mer flexibla regler för att kunna kombinera arbete och familjeliv. Detta är en stor anledning till att kvinnor oftare anställs i dessa sektorer (till exempel butiker, skolor och sjukhus) jämfört med män.

På mindre företag är lönerna ofta lägre. Denna lägre lönenivån kompenseras i viss mån av arbetsplatsens läge; med kortare pendlingsavstånd och ett bekvämare familjeliv. Dessa aspekter kan tillsammans bidra till statistiska fakta att kvinnor i genomsnitt arbetar för lägre lön än män. Att skapa sin egen karriär är enklare inom större företag och du får högre lön. Men det tär på familjelivet.

Löneskillnader och avbrott i karriären

Att göra avbrott i karriären, även om det bara är några år, gör att man offrar lön och får färre möjligheter i framtiden. Ett par veckors ledighet är inget problem, men ett par månader börjar bli ett problem. Att sluta i ett par år kan straffa sig. Du har även mindre möjlighet att återkomma på samma nivå om åren går. Om vi ska sammanfatta: anställda med en fullständig professionell utbildning rekommenderas att fortsätta arbeta och utnyttja sina kunskaper och samlade erfarenheter.

Att göra avbrott i karriären kan även få negativa konsekvenser vad gäller ålderspensionen.

Löneskillnader och utbildning i arbetet

Att dra nytta av möjligheter till professionell fortbildning med kurser i arbetet kan vara förmånligt och leda till högre timlön. Vissa företag kräver utbildning i arbetet och betalar för det. Andra företag tillåter och uppmuntrar till det, men betalar inte för det. På det praktiska planet varierar det beroende på land, industri, kollektivavtal och företag. Generellt sätt är regeln att fortbildning är förmånligt. Ändå är det så att kvinnor i sina bästa år har en tendens att gå ner i arbetstid och män som presterar som bäst oftare väljer att arbeta mer och göra karriär när möjlighet ges.

Löneskillnader och att arbeta deltid

Där låga löner gäller verkar det oväsentligt om män eller kvinnor arbetar deltid eller heltid. Ändå är det så att timlöner har en tendens att öka på platser där heltid är vanligt eller långa arbetstider är norm. Alternativt: att arbeta deltid skadar inte bara månadsinkomsten, utan även timlönen.

Att arbeta deltid är dock smartare än att inte arbeta utan någon inkomst alls. I alla möjliga fall (vinklat från alla inkomstmöjligheter), verkar det bättre att arbeta än att inte arbeta alls. Att arbeta heltid är ännu mer förnuftigt. Det ger andra möjligheter, såsom bilhyrning och fortbildning i arbetet. Å andra sidan kan deltidsarbete bidra till en mer avslappnad livsstil.

Sammanfattningsvis: när timlöner är relativt höga på en given utbildningsnivå, är deltidsarbete (generellt sätt) begripligt.

Högre positioner och löneskillnader

Inte alla högre positioner ger (mycket) bättre betalt. Värre blir det: på mindre företag eller enkla företag med färre chefer, kan chefen få större ansvar utan att få en högre lön. En stormarknad eller skola är till exempel en relativt platt organisation. Detta gäller även företag där det arbetar många kvinnor. Här tjänar ledningen inte några stora belopp Tvärtom: ett stort och komplicerat företag erbjuder ofta (många) fler karriärmöjligheter. Att klättra på stegen betyder att man dessutom kan förhandla sin väg upp på löneskalan och få bättre timlön med varje steg.

3. Vad ska man göra mot löneskillnader?

Löneskillnader och transparens

Publicering av inkomster och löner av företag eller inom branscher inom industrin gör det enklare att förhindra orättvisa inkomstskillnader. Att kontrollera sin lön på WageIndicator hjälper säkert en del, såväl som kollektivavtal och officiella föreskrifter om lika löner.

Närhelst man blir osäker på om löneskillnader är rättvisa, är det bäst att först prata med kollegor eller fackförbund. Att gå till domstol är den absolut sista utvägen. Efterforska och konsultera från början. Använd Lonecheck.se till att börja med!

Löneskillnader och (sociala) åtgärder

När löneskillnader blir (för) stora, kan drabbade individer, deras familjemedlemmar, fackförbund, arbetsgivarförbund, företag. politiska partier, parlament och myndigheter göra något åt det.

När du som kvinna tjänar mindre än din manliga kollega och utför samma eller mycket liknande arbete med samma färdigheter, kan du gå till domstol. Detta är ingen enkel utväg, men du kan få hjälp från fackförbund och även konsultera WageIndicator!

Vad kan en kvinna göra mot löneskillnader?

När du som arbetande kvinna bestämmer dig för att det är viktigt med en högre lön timlön nu och i framtiden, överväg följande:

 1. Välj vidareutbildning baserat på behov och med ett öga på framtida anställning

 2. Slutför en utbildning om du påbörjar den (få slutbetyg!)

 3. Välj en sektor eller bransch inom industrin som betalar (t.ex. konstbranschen betalar mindre än hälsovård)

 4. Välj ett yrke som har många sidor, lär dig färdigheter som har ett brett användningsområde

 5. Välj – om möjligt – en partner som stödjer din önskan om att arbeta mer

 6. Välj – om du skaffar familj – en partner som stödjer din önskan om att arbeta mer och dela på hushållsarbete

 7. Välj deltid och sluta aldrig att arbeta om möjligt

 8. Välj ett stort företag som har faciliteter för barndagis

 9. Om du har barn; välj att arbeta för ett mindre lokalt företag med kortare pendlingsavstånd. Det ger en bättre balans mellan arbete och fritid

 10. Förhandla din lön efter varje karriärsteg eller möjlighet

 11. Diskutera din karriär regelbundet med din partner, andra familjemedlemmar, kollegor: en karriär måste underhållas (precis som partner, barn, hus, osv.)

 12. Fortsätt lära dig och utnyttja erbjudanden om utbildning i arbetet, eller arbetsrelaterade fortbildningskurser – då arbetsmarknaden ständigt förändras

 13. Håll ett öga på dina pensionsfonder/-rättigheter.

Löneskillnader uppstår och går inte att undvika, precis som ökad ålder. Stora löneskillnader kan ändå bli ett problem; inte bara för dig som individ; utan för hela samhället. Myndigheter, företag, kvinnor och män bör vara uppmärksamma. En bra startpunkt är att försöka få ut så mycket som möjligt från arbetet du utför – även finansiellt. Och självklart – innan detta måste du välja rätt utbildning och ta hänsyn till vilka jobb som finns tillgängliga. Vissa jobb ger bättre betalt och finns inom sektorer eller industrier som betalar bättre. Du bör även vara medveten om olika orättvisor i löneskillnader som kan visa på diskriminerande ojämlikhet vad gäller lön – förbjuden enligt lag.

Hur kan kvinnor tjäna mer?

Att arbeta heltid är det bästa svaret, eftersom det ger bättre möjlighet till vidareutbildning (i arbetet), befordran och högre positioner – både för kvinnor och män. Att tjäna bra börjar med att jämföra jobb och sektorer i början av karriären. Vissa jobb ger bättre betalt – även för att de kräver bättre utbildning. Vissa sektorer och branscher inom industrin ger bättre betalt.

Vad kan familjemedlemmar och kollegor göra mot löneskillnader?

När en man eller kvinna lever som en familj tillsammans och accepterar att var och en har ett arbetsliv och strävar efter att vara individuellt ekonomiskt oberoende, måste förhållanden skapas som ger båda parter lika stor del i hushållsarbetet och barnpassning. Och eftersom de flesta män och kvinnor har familjer, står deras kollegor inför samma problem.

Efter detta borde det vara enklare att utvärdera varje karriärsteg och att se om detta är positivt eller negativt i förhållande till inkomst.

Det kan vara svårt – då varje individ måste konkurrera i sin egen arbetsmiljö – men är ett nödvändigt ont.

Vad kan en arbetsgivare göra mot orättvisa löneskillnader?

Arbetsgivare kan åtminstone vara transparenta vad gäller löner och vara öppna för möjligheter till befordran för både män och kvinnor. Arbetsgivaren kan även underlätta kombinationen att arbeta och ha ett familjeliv – speciellt när barnen fortfarande är små – genom att t.ex. erbjuda flexibla upplägg. Arbetsgivare kan förebygga att gravida kvinnor sparkas och skapa en säker och hälsosam miljö för gravida arbetstagare. Arbetsgivaren kan dessutom övervaka graderingen av män och kvinnor – och försöka undvika obefogade löneskillnader som smygs in genom automatisk och könsbaserad favorisering.

Arbetsgivaren kan skriva under kollektivavtal som möjliggör flexibla arbetstider och karriärmöjligheter – nu och i framtiden.

Vad kan fackförbund och arbetsgivarförbund göra mot orättvisa löneskillnader?

Båda förbunden kan komma överens om att löneskillnader mellan kön på företag inte får överstiga vissa nivåer. Båda kan åberopa en lagstadgad minsta lön som är enkel att verkställa.

Båda förbunden har intresse av ett kollektivavtal som låter kvinnor växa i sina jobb och göra karriär – med början nu och långt in i framtiden.

Vad kan politiska organisationer, parlament och regering göra mot orättvisa löneskillnader?

Frågan om könsbaserade löneskillnader kan prioriteras som en permanent fråga på sociala ekonomiska och politiska dagordningar med en fortgående debatt. Politiska organisationer, parlament och regering kan genom sina roller, ansvarsområden och positioner, uppmärksamma och hjälpa till att:

 • skapa en korrekt balans mellan arbete och fritid
 • tillhandahålla tillräcklig utbildning för alla åldergrupper.

Kvinnor, deras partner, familjemedlemmar, kollegor, sociala partners, parlament och regering har intresse av välutbildade kvinnor; som använder sina färdigheter och kunskaper; har sin egen inkomst; betalar skatt och samtidigt uppnår ekonomiskt oberoende. Det gör att de inte blir fattigare ju äldre de blir.

4. Hur ansöker man om jobb?

Vad är en kvinnas typiska yrke?

Gränsdragningar och gränser existerar inte mellan manliga och kvinnliga jobb. I praktiken uppkommer skillnader i jobb där flertalet män eller kvinnor arbetar. Med detta i åtanke är typiska kvinnliga jobb hushållerska, hembiträde, städservice, vaktmästare, sköterska, butiksbiträde, kassör, lärare, sekreterare, receptionist, kontorsbiträde eller inom logistik. Deras löner är relativt låga och positionerna erbjuder små möjligheter till framtida utveckling. Å andra sidan finns det ett litet antal yrken och positioner där kvinnor med hög utbildning presterar bättre och har bra löner: advokat och domare, experter inom PR, marknadsföring, kommunikation och media.

Lönecheck på den här webbplatsen inom många olika yrken och jämför de visade lönerna.

Vad är en kvinnas typiska sektor?

Det är i likhet med jobb inte enkelt att korrekt definiera manliga och/eller kvinnliga sektorer. Men kvinnor dominerar ändå yrken inom städning, (hälso)vård, hotell och catering, försäljning, grundskola, sekreterare och administrativa funktioner – inom alla sektorer och industrier.

Lönecheck på den här webbplatsen inom många olika yrken och jämför de visade lönerna.

Finns det löneskillnader mellan manliga och kvinnliga sektorer?

Eftersom mansdominerade sektorer har fler manliga anställda än kvinnliga, är den genomsnittliga lönen i manliga sektorer högre än den i kvinnodominerande branscher inom industri och försäljning.

Lönecheck på den här webbplatsen inom många olika yrken och jämför de visade lönerna.

Betalar multinationella företag bättre?

Multinationella företag är nästan alltid aktiebolag – och stora. Eftersom de är stora, betalar de bättre. Myntets baksida är att de ofta kräver långa arbetstider av sina anställda – timmar som inte kompenseras. En del av inkomsterna de erbjuder kan bestå av en årlig vinstdelning och/eller bonus – eventuellt utbetald i företagsaktier.

Finns det löneskillnader mellan manliga och kvinnliga sektorer?

I det stor hela tenderar löneskillnader i offentliga sektorn vara mindre än i den privata sektorn. De minst kvalificerade jobben i den offentliga sektorn betalas generellt sätt bättre och de bästa jobben ger lägre lön jämfört med den privata sektorn.

Är kvinnliga sektorer bättre för kvinnliga föräldrar?

Kvinnodominerande sektorer erbjuder som regel fler deltidsjobb (krävande) eller mindre krävande heltidsjobb. De erbjuder dessutom oftare (mer) flexibla arbetstider.

Varför är det bättre med permanent anställning?

En permanent anställning betalar ofta bättre än ett temporärt eller flexibelt kontrakt. Det är självklart inte alltid ett givet val; men din ställning är säkrare med en permanent anställning.

Vad är det minsta kravet för ett korrekt kontrakt?

Ett kontrakt beskriver alltid båda sidors namn och adress, undertecknat datum, kontraktets start- och slutdatum (dvs. period), inkomst eller lön, arbetstider, typ av arbete, prövotid och uppsägningstid. Kontrakt måste undertecknas för att vara giltiga.

Hur värderar man andra arbetsförhållanden?

Förutom (brutto)lön och arbetstider, beskriver ett jobbkontrakt normalt sätt även andra arbetsförhållanden. Dessa värderas ofta inte i pengar, även om de är värda pengar. Ta till exempel ersättning för arbetsrelaterade utgifter, (hyra) för bil eller kostnadsfri telefon, tillgång till fortbildning i arbetet, ytterligare semester utöver det som krävs enligt lag, flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån, osv.

Vad skall man nämna i sin meritförteckning?

 • Ditt namn och din adress
 • Senaste uppdateringen av meritförteckning
 • Din utbildning och fortbildning – inte bara arbetsrelaterad
 • Sociala aktiviteter som bevis på engagemang, inklusive volontär- och praktikplatser
 • Språkfärdigheter, aktiva och passiva (läsa och förstå)
 • Datorkunskaper och färdigheter
 • Färdigheter inom sociala medier.

För fler meritförteckningar, se Monster.com

Vad är ett bra personligt brev?

Ett personligt brev medföljer din resumé. Det bör vara direkt och kort. Det hänvisar till den omedelbara orsaken för ansökan, t.ex. reklam, rykte, osv. Det ger en riktad personlig motivering och tydliggör att du förstår vad funktionen, jobbet eller positionen innebär. Mottagaren måste tydligt se att du har suttit i deras stol och förstår deras behov och/eller krav. Brevet bör vara i ett vanligt standardformat, dateras och undertecknas, även om det är ett e-brev (vilket är ganska normalt idag).

För mer information om det personliga brevet, se Monster.com

Spelar det roll?

Ett välvårdat, rent och representativt utseende spelar definitivt roll och är en smart sak att göra – speciellt inför en jobbintervju.

Var inte blyg. Diskutera med vänner och familj innan intervjun för att se om du är presentabel

Varför förhandla om din lön?

Alla har rätt att förhandla. Att förhandla om sin lön är en smart sak att göra. Var förberedd. Prata med vänner och familj, kollegor, gör efterforskning på internet. Kontrollera löner på deras webbplats. Försök hitta och läsa kollektivavtalet om det existerar. Gör en önskelista: vad är viktigt för dig, vad kommer i andra hand. Förhandlingar handlar om att ge och ta (du kanske inte vill arbeta på lördagar, men kan tänka dig det om det betalar bättre). Repetera innan du påbörjar den verkliga förhandlingen.

Tänk på att det är resultatet som räknas. Ett trevligt och tillmötesgående möte, men ett öppet sådant utan något nedskrivet räknas inte.

Uppfattningen om att kvinnor inte bör förhandla är absolut föråldrat. I många länder och på stora företag arbetar kvinnor redan i det övre skicket. Du kan vara säker på att de har lärt sig hur man förhandlar sin väg upp.

Utvärdering av arbetsprestation och löneskillnader

I stora komplicerade företag är årliga utvärderingar av arbetsprestation en del av vardagen. Dessa samtal bör tas på allvar, eftersom din inkomst och framtida karriärmöjligheter beror på dem. Kontrollera kollektivavtalet och/eller interna regler och föreskrifter innan. Detta är ögonblick som passar perfekt för att ge bättre positioner och möjligheter. Detta betyder: var förberedd, gör en önskelista: högre lön, mer semester, mer fortbildning?

Var uppmärksam på att varje litet framsteg under dessa samtal är ett steg i rätt riktning för karriären och läggs samman över nästkommande år.

Varför förhandla om löner för ett mindre jobb?

Ett mindre jobb behöver inte nödvändigtvis vara oviktigt bara för att det är litet. När du förbereder förhandlingar ska du kontrollera om det finns möjlighet till att växa i jobbet. Använd det som ett karriärsteg, se om det erbjuder möjligheter till fortbildning, pensionsschema, tillfällig övertid som betalar extra, ersättning för arbetsrelaterade utgifter, tillträde till barndagis och liknande saker.

loading...
Loading...